Matka Kings

UserWin Amount
goub****777772,983
khat****k196068,195
om n****ana63,500
4 nile****helake60,234
5 rrvk****52,800
6 wama****eshar12347,108
7 hari****36,580
8 abay****35,439
9 sanj****434,900
10 vish****34,216
11 chak****r32133,999
12 yo14****33,336
13 kgn****29,620
14 nil2****28,888
15 deep****av78627,048
16 pras****25,498
17 suni****kwad22,352
18 eagl****22,300
19 ramr****22,230
20 sati****orkhande21,657